MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Članstvo u Udruženju može biti redovno i pristupno.

Članovima Udruženja mogu pod jednakim uvjetima postati poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske, kao i punoljetni stranci, koji ispunjavaju uvjete za primanje u članstvo.

Redovnim članovima mogu postati kriminalisti. Kriminalisti su osobe koje su stekle takvo zvanje tijekom visokoškolskog ili sveučilišnog obrazovanja u trajanju od najmanje dvije godine.

Redovnim članovima mogu postati i visokoškolski obrazovani stručnjaci drugih struka i znanstvenih disciplina koji u svom radu koriste metode kriminalistike ili čije metode u izvornom ili prilagođenom obliku koristi ili bi mogla koristiti kriminalistika.

Pristupnim članovima mogu postati i studenti Visoke policijske škole i drugih srodnih učilišta.

 

Postupak za prijem u redovno članstvo započinje pisanim zahtjevom kandidata ili na prijedlog člana Savjeta Udruženja. Pristupno članstvo započinje na prijedlog člana Savjeta Udruženja. Na prvoj sjednici Savjet Udruženja iz reda svojih članova određuje izvjestitelja koji je ovlašten provjeriti kvalifikacije kandidata i njegovu spremnost za prihvaćanje ciljeva Udruženja i za obavljanje djelatnosti Udruženja. O izvršenoj provjeri izvjestitelj obavještava Savjet Udruženja koji donosi odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta i prijemu kandidata u članstvo ili o odbijanju prijema ukoliko kandidat ne zadovoljava formalne uvjete. O odluci Savjet Udruženja obavještava kandidata.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Savjet Udruženja na sjednici većinom glasova svih članova.

Udruženje vodi i pohranjuje popis članova Udruženja kao i očevidnik svakoga člana Udruženja.

Savjet Udruženja donijet će upute o načinu vođenja očevidnika i drugih evidencija Udruženja.

 

Članovi Udruženja imaju prava i dužnosti, sukladno Statutu, a posebno:

-   sudjelovati u radu Udruženja,

-   birati i biti birani u tijela Udruženja,

-   biti obavještavani o cjelokupnome radu i poslovanju Udruženja,

-   aktivno pridonositi ostvarenju ciljeva i djelatnosti Udruženja,

-   primati pohvale i nagrade za svoja postignuća i aktivnosti povezane s ciljevima i djelatnostima Udruženja,

-   redovno obavještavati o vlastitim aktivnostima i postignućima povezanima s ciljevima i djelatnostima Udruženja,

-   plaćati članarinu te

-   ostvarivati druga prava i ispunjavati druge obveze predviđene ostalim aktima Udruženja.

Pristupni članovi sudjeluju u radu Skupštine udruženja bez prava glasa pri izboru tijela Udruženja. Pristupni članovi ne mogu biti birani u druga tijela Udruženja iz čl. 14. st. 1. Statuta.     

 

Moji podaci

Tražilica

Kontakti

MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Vlaška 72a
10 000 Zagreb

e-mail: info@criminalisticassociation.org

web: www.criminalisticassociation.org